RC La Sensacion, Lito Kirino – Una Vuelta (Yo Yais Music)RC La Sensacion, Lito Kirino – Una Vuelta (Yo Yais Music)